bootstrap carousel

บรรลุเป้าหมายอย่าง
เต็มศักยภาพ

แค้มป์ผจญภัย
กิจกรรมสร้างความเป็นทีม &  ความเป็นผู้นำ
โปรเจคการศึกษาผ่านการบริการสังคม
แค้มป์โรงเรียน 

HOW KIDS BENEFIT FROM CAMP

ลักษณะกิจกรรมของเราเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ เพราะเราเชื่อว่าทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายนั้นจะติดตัวตลอดไป ซึ่งแต่ละคนจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ทักษะใหม่ รวมถึงเพื่อนใหม่ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น มีทักษะทางสังคมที่ดีและค่ายกิจกรรมนั้น จะช่วยส่งเสริมความกล้าหาญ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต


เราใช้หลักการปรับปรุงพัฒนาด้านพฤติกรรมและบุคลิกภาพ เป็นแนวทางไปสู่ภาวะความเป็นผู้นำ กิจกรรมของเราเป็นการช่วยชี้แนะและนำทางซึ่งเต็มไปด้วยความหมายแฝงต่างๆมากมาย เพื่อให้แต่ละคนเกิดการปรับเปลี่ยนทักษะกระบวนการคิด(THINK)  


และสามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูด (WORDS) หรือการเขียนถึงเหตุและผล ภายใต้เกณฑ์ตามที่สังคมกำหนดหรือที่พวกเขากำหนดขึ้นมาเอง  


จากนั้นจะนำสิ่งเหล่านี้มาลงมือปฏิบัติ (ACTION) เพื่อจะได้สัมผัสรับรู้ถึงประสบการณ์โดยตรง


เราจะคอยให้คำแนะนำเปรียบเทียบพฤติกรรม (BEHAVIOUR) ที่แสดงออกกับประสบการณ์ที่จะได้พบในโลกแห่งความจริง


สามารถให้คำนิยามลักษณะบุคลิกภาพ (CHARACTER) ของตนเองได้ ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองและดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต


Contact us to learn more:      

โทร      +66 (0)64 237 9134

อีเมล    [email protected]

SHARE THIS PAGE!

CAMP PROGRAMS

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเติบโตและพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานประสบการณ์ชีวิต การมีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การตัดสินใจ มีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน การได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีจากการเข้าค่ายกิจกรรม กีฬาและสันทนาการต่างๆ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี

ค่ายฤดูร้อน

ค่ายพักแรม เป็นอีกหนึ่งความท้าท้ายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆอย่างมีเสรีภาพและความเสมอภาค ทำให้ทุกคนมีความสนุกสนานในการการทำงานเป็นทีมและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้แต่ละคนจะได้เรียนรู้งถึงการมีความรับผิดชอบ รู้จักพึ่งพาตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีความโอบอ้อมอารีย์ต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยในการสอนให้รู้ถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆและการสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

ค่ายโรงเรียน

ค่ายผู้นำและภาษาอังกฤษ (ELC) เป็นการนำนักเรียนออกจากห้องเรียนในรูปแบบเดิม เข้าร่วมกิจกรรมและการลงมือปฎิบัติจริงจะท้าทายพวกเขาให้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
ELC ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการดำเนินกิจกรรม ทั้งการสอน การทำสมุดบันทึก เอกสารประกอบการเรียน และกิจกรรมสะท้อนตัวเอง นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาของตัวเองผ่านการทำกิจกรรมกับเจ้าของภาษาและลูกทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ค่ายครอบครัว

ค่ายครอบครัว จะช่วยสร้างโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ตารางกิจกรรมในค่ายจะถูกแบ่งออกให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายใต้การดูแลของสตาร์ฟ กิจกรรมสำหรับครอบครัวและกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมไว้

LIKE        CONNECT       ENGAGE